narty we włoszech telefon

+48 502 64 12 50 codziennie 9:00-19:00

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji i przerwania podróży

gwarantuje 100% zwrotu poniesionych kosztów podróży

 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI I PRZERWANIA PODRÓŻY
UBEZPIECZENIE UNIQA zakup online

Zakup ubezpieczenia drogą online można dokonać w dowolnym momencie, do wyjazdu musi być min 30 dni.

Jeżeli do wyjazdu pozostało mniej min. 30 dni to polisę należy zakupić najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

W każdym jednak przypadku umowa powinna być zawarta najpóźniej na 7 dni przed planowanym wyjazdem.

Pamiętaj: szkodę należy zgłosić w ciągu 2 dni od zdarzenia.

Suma ubezpieczenia dla rezygnacji z podróży – cena wskazana w umowie związanej z podróżą.

Suma ubezpieczenia dla rezygnacji z podróży lub przerwania podróży – cena wskazana w umowie związanej z podróżą.

Suma ubezpieczenia dla rezygnacji z biletu – cena biletu

Gdy suma na umowie jest w walucie EURO należy przeliczyć ją po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień zakupu polisy.

Należy zakupić tyle polis ubezpieczenia kosztów rezygnacji ile posiadasz umów.

Należy zakupić oddzielną polisę na zakwaterowanie, oddzielną polisę na imprezę turystyczną, oddzielną na szkółkę narciarską, oddzielną na bilet lotniczy itd.

Ubezpieczenie obejmuje m.in. poniższe zdarzenia:

 • nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczone-go, osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu albo mające miejsce w czasie podróży,
 • komplikacje związane z ciążą Ubezpieczonego lub osoby bliskiej,
 • zgon Ubezpieczonego, również w następstwie choroby przewlekłej, psychicznej lub nowotworowej, nawet jeżeli odpowiedzialność Towarzystwa nie została rozszerzona o to zdarzenie,
 • zgon osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, który miał miejsce w okresie maksymalnie 60 dni poprzedzających termin planowanego wyjazdu,
 • następujące poważne zdarzenie losowe zaistniałe w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu, wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania: włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan, katastrofa budowlana, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenie pioruna,
 • udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej), popełniona w terminie maksymalnie 30 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,
 • kradzież, zniszczenie, uszkodzenie w wyniku wypadku komunikacyjnego lub pożaru pojazdu należącego do Ubezpieczonego, w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, które wymagają czynności administracyjnych i prawnych po stronie Ubezpieczonego, o ile powyższe zdarzenia zaszły w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,
 • otrzymanie przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do obowiązkowego stawienia się przed sądem przypadającego na czas planowanej podróży,
 • wyznaczenie przez szkołę lub uczelnię wyższą daty egzaminu poprawkowego Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, przypadającego na okres trwania podróży, warunkującego kontynuację nauki,
 • bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, które zostało doręczone Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży w okresie ubezpieczenia i dotyczy stawiennictwa Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w czasie trwania podróży,
 • poniesienie szkody w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,
 • wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, przypadającej w czasie podróży, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i nie znał daty rozpoczęcia pracy,
 • utrata pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, co oznacza wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony (ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają przypadki wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika),
 • wyznaczenie Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, w przypadku gdy Ubezpieczony oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu i otrzymał powiadomienie o wyznaczeniu go w terminie pokrywającym się z czasem planowanej podróż

 

Osoba bliska:

 • współmałżonek, konkubent, konkubina, dzieci (również przysposobione), rodzeństwo, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki i osoby przysposobione, synowa, zięć,
 • inne osoby dorosłe podróżujące wspólnie z osobą małoletnią (dzieckiem), pod warunkiem że istnieje między nimi a dzieckiem pokrewieństwo,
 • w przypadku kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej za osobę bliską uważa się również współuczestnika podróży, który jest wpisany na tę samą umowę zgłoszenia i zakwaterowany jest w tym samym hotelu i w tym samym pokoju co osoba ubezpieczona.

 


INFOLINIA UNIQA  22 599 95 22


DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów rezygnacji i przerwania podróży, str. 28
 2. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji i przerwania podróży - ważne informacje
 3. Formularz zgłoszenia szkody (wersja po polsku) 
 4. Formularz zgłoszenia szkody (wersja po angielsku)UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI I PRZERWANIA PODRÓŻY

ZAKUP W ZAPRZYJAŹNIONEJ AGENCJI UBZEPZIECZENIOWEJ

CHĘĆ ZAKUPU POLISY NALEŻY ZGŁOSIĆ PRZY REZERWACJI WYJAZDU, NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 5 DNI OD DNIA WYPISANIA UMOWY

 

KONTAKT do Agencji Ubezpieczeniowej, która ubezpiecza nasze umowy:
Pan Adam tel.: 518 090 071, biuro@do-ubezpieczenia.pl   

 

Ubezpieczenie występuje w 2-ech wariantach:

 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji = ok. 3,2 % wartości umowy
 • wersja rozszerzona + covid + kwarantanna = ok. 5,5 % wartości umowy

 

Ubezpieczenie obejmuje m.in. poniższe zdarzenia:

 • nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczone-go, osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu albo mające miejsce w czasie podróży,
 • komplikacje związane z ciążą Ubezpieczonego lub osoby bliskiej,
 • zgon Ubezpieczonego, również w następstwie choroby przewlekłej, psychicznej lub nowotworowej, nawet jeżeli odpowiedzialność Towarzystwa nie została rozszerzona o to zdarzenie,
 • zgon osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, który miał miejsce w okresie maksymalnie 60 dni poprzedzających termin planowanego wyjazdu,
 • następujące poważne zdarzenie losowe zaistniałe w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu, wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania: włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan, katastrofa budowlana, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenie pioruna,
 • udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej), popełniona w terminie maksymalnie 30 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,
 • kradzież, zniszczenie, uszkodzenie w wyniku wypadku komunikacyjnego lub pożaru pojazdu należącego do Ubezpieczonego, w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, które wymagają czynności administracyjnych i prawnych po stronie Ubezpieczonego, o ile powyższe zdarzenia zaszły w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,
 • otrzymanie przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do obowiązkowego stawienia się przed sądem przypadającego na czas planowanej podróży,
 • wyznaczenie przez szkołę lub uczelnię wyższą daty egzaminu poprawkowego Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, przypadającego na okres trwania podróży, warunkującego kontynuację nauki,
 • bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, które zostało doręczone Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży w okresie ubezpieczenia i dotyczy stawiennictwa Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w czasie trwania podróży,
 • poniesienie szkody w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,
 • wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, przypadającej w czasie podróży, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i nie znał daty rozpoczęcia pracy,
 • utrata pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, co oznacza wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony (ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają przypadki wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika),
 • wyznaczenie Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, w przypadku gdy Ubezpieczony oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu i otrzymał powiadomienie o wyznaczeniu go w terminie pokrywającym się z czasem planowanej podróż

 

Osoba bliska:

 • współmałżonek, konkubent, konkubina, dzieci (również przysposobione), rodzeństwo, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki i osoby przysposobione, synowa, zięć,
 • inne osoby dorosłe podróżujące wspólnie z osobą małoletnią (dzieckiem), pod warunkiem że istnieje między nimi a dzieckiem pokrewieństwo,
 • w przypadku kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej za osobę bliską uważa się również współuczestnika podróży, który jest wpisany na tę samą umowę zgłoszenia i zakwaterowany jest w tym samym hotelu i w tym samym pokoju co osoba ubezpieczona.

 

+48 502 64 12 50

narty@oki-vita.pl

codziennie
we wszystkie dni tygodnia
w godzinach 9:00-19:00

UNIQA ubezpieczenie
narciarskie
UNIQA rezygnacja z podróży