narty we włoszech telefon

+48 502 64 12 50 codziennie 9:00-19:00

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

COVID-19
BEZPIECZNA REZERWACJA, BEZPIECZNE WAKACJE

W przypadku zamknięcia wyciągów narciarskich, zwrócimy pieniądze lub przeniesiemy rezerwacje na kolejny sezon

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji i przerwania podróży

gwarantuje 100% zwrotu poniesionych kosztów w przypadku zachorowania na Covid-19

Wykup ubezpieczenie narciarskie z wariantem Covid-19

koszty leczenia pokryje ubezpieczyciel

Podróżuj własnym środkiem transportu

 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI I PRZERWANIA PODRÓŻY
UBEZPIECZENIE UNIQA online

Ubezpieczenie dotyczy kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej/zakwaterowania/szkółki lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej/zakwaterowania/szkółki z powodu nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania również na covid-19.

Ubezpieczenie można rozszerzyć o następstwa chorób przewlekłych, psychicznych i nowotworowych ubezpieczonego, osoby bliskiej czy współuczestnika podróży, które mogą być przyczyną rezygnacji z podróży.

Ubezpieczenie występuje w 3-ech wariantach:

 • rezygnacja z podróży - koszt ubezpieczenia wynosi 2,8% ceny imprezy turystycznej/zakwaterowania/szkółki
 • rezygnacja i przerwanie podróży - koszt ubezpieczenia wynosi 3% ceny imprezy turystycznej/zakwaterowania/szkółki
 • rezygnacja i przerwanie podróży + choroby przewlekłe - koszt ubezpieczenia wynosi 6% ceny imprezy turystycznej/zakwaterowania/szkółki

Ubezpieczenie koszty rezygnacji – cena imprezy turystycznej/zakwaterowania/szkółki nie może być wyższa niż 35.000 PLN/1 osobę.

Ubezpieczenie nie obejmuje kwarantanny.

 

Ubezpieczenie obejmuje m.in. poniższe zdarzenia:

 • nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczone-go, osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu albo mające miejsce w czasie podróży,
 • komplikacje związane z ciążą Ubezpieczonego lub osoby bliskiej,
 • zgon Ubezpieczonego, również w następstwie choroby przewlekłej, psychicznej lub nowotworowej, nawet jeżeli odpowiedzialność Towarzystwa nie została rozszerzona o to zdarzenie,
 • zgon osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, który miał miejsce w okresie maksymalnie 60 dni poprzedzających termin planowanego wyjazdu,
 • następujące poważne zdarzenie losowe zaistniałe w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu, wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania: włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan, katastrofa budowlana, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenie pioruna,
 • udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej), popełniona w terminie maksymalnie 30 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,
 • kradzież, zniszczenie, uszkodzenie w wyniku wypadku komunikacyjnego lub pożaru pojazdu należącego do Ubezpieczonego, w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, które wymagają czynności administracyjnych i prawnych po stronie Ubezpieczonego, o ile powyższe zdarzenia zaszły w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,
 • otrzymanie przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do obowiązkowego stawienia się przed sądem przypadającego na czas planowanej podróży,
 • wyznaczenie przez szkołę lub uczelnię wyższą daty egzaminu poprawkowego Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, przypadającego na okres trwania podróży, warunkującego kontynuację nauki,
 • bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, które zostało doręczone Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży w okresie ubezpieczenia i dotyczy stawiennictwa Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w czasie trwania podróży,
 • poniesienie szkody w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,
 • wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, przypadającej w czasie podróży, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i nie znał daty rozpoczęcia pracy,
 • utrata pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, co oznacza wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony (ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają przypadki wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika),
 • wyznaczenie Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, w przypadku gdy Ubezpieczony oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu i otrzymał powiadomienie o wyznaczeniu go w terminie pokrywającym się z czasem planowanej podróż

 

Osoba bliska:

 • współmałżonek, konkubent, konkubina, dzieci (również przysposobione), rodzeństwo, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki i osoby przysposobione, synowa, zięć,
 • inne osoby dorosłe podróżujące wspólnie z osobą małoletnią (dzieckiem), pod warunkiem że istnieje między nimi a dzieckiem pokrewieństwo,
 • w przypadku kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej za osobę bliską uważa się również współuczestnika podróży, który jest wpisany na tę samą umowę zgłoszenia i zakwaterowany jest w tym samym hotelu i w tym samym pokoju co osoba ubezpieczona.

 

Suma ubezpieczenia dla rezygnacji z podróży – cena wskazana w umowie związanej z podróżą.

Suma ubezpieczenia dla rezygnacji z podróży lub przerwania podróży – cena wskazana w umowie związanej z podróżą.

Suma ubezpieczenia dla rezygnacji z biletu – cena biletu

 

INFOLINIA UNIQA  22 599 95 22

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów rezygnacji i przerwania podróży, str. 28
 2. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji i przerwania podróży - ważne informacje
 3. Formularz zgłoszenia szkody (wersja po polsku) 
 4. Formularz zgłoszenia szkody (wersja po angielsku)

+48 502 64 12 50

narty@oki-vita.pl

codziennie
we wszystkie dni tygodnia
w godzinach 9:00-19:00

UNIQA rezygnacja z podróży UNIQA ubezpieczenie
narciarskie