REGULAMIN
świadczenia usług drogą elektroniczną
przez Ski&Sail OKI-VITA Paweł Pawlikowski

I. Informacje ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pawła Pawlikowskiego prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług turystycznych pod firmą: Ski&Sail OKI-VITA Paweł Pawlikowski (dalej: Ski&Sail OKI-VITA) za pośrednictwem portalu: www.oki-vita.pl. Ski&Sail OKI-VITA prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w zakresie działalności polegającej na organizacji imprez turystycznych oraz ułatwianiu nabywania powiązanych usług turystycznych Ski&Sail OKI-VITA prowadzi działalność gospodarczą jako organizator turystyki i przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych w oparciu o wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego nr Z/49/2019.
  2. Ski&Sail OKI-VITA prowadzi działalność pod stacjonarnym adresem: 38-300 Gorlice, ul.Letnia 23B, posiada NIP o nr. 738-100-98-97.
  3. Przez użyte w Regulaminie poniższe określenia należy rozumieć:
    1. Klient – osoba korzystająca z niniejszej strony internetowej;
    2. Umowa – umowa o zawierana między Ski&Sail OKI-VITA a Klientem,
    3. Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361 ze zm.).
    4. Portal – strona internetowa Ski&Sail OKI-VITA dostępna pod adresem: Ski&Sail OKI-VITA

II. Kontakt z Ski&Sail OKI-VITA

Bezpośredni kontakt Podróżnego z Ski&Sail OKI-VITA we wszelkich sprawach związanych z działalnością Ski&Sail OKI-VITA jest możliwy:

  1. drogą telefoniczną pod nr. +48-502-64-12-50 (w godz.: 9:00-19:00);
  2. przez adres poczty elektronicznej: narty@oki-vita.pl;
  3. drogą pocztową na adres: 38-300 Gorlice, ul.Letnia 23B.

III. Zasady zawierania umów

  1.  Zawarte na Portalu: www.oki-vita.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  2. Zawarcie umowy z Ski&Sail OKI-VITA jest możliwe dla Klienta spełniającego następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Ski&Sail OKI-VITA:
    1. szerokopasmowe łącze internetowe;
    2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie stron www;
    3. aktywne konto e-mail.
  3. Klient w celu zawarcia umowy z Ski&Sail OKI-VITA składa wstępne zapytanie odnoszące się do jednej z propozycji Ski&Sail OKI-VITA w jednej z dwóch możliwych form:
    1. przez przesłanie Przez Podróżnego zapytania na adres e-mail: narty@oki-vita.pl,
    2. przez kontakt telefoniczny.
  4. Po otrzymaniu wstępnego zapytania przez Ski&Sail OKI-VITA, Klient w terminie 3 dni roboczych otrzymuje od Ski&Sail OKI-VITA potwierdzenie otrzymania wstępnego zapytania na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
  5. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania od Klienta wstępnego zapytania, Ski&Sail OKI-VITA przesyła Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej dokument umowy – zgłoszenia (skan) wraz z pozostałymi dokumentami w nim wskazanymi. Do zawarcia umowy między Ski&Sail OKI-VITA a Podróżnym dochodzi na skutek zapłaty przez Klienta zaliczki w terminie wskazanym w umowie – zgłoszeniu lub innym ustalonym ze Ski&Sail OKI-VITA. Niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, Ski&Sail OKI-VITA przesyła Klientowi potwierdzenie jej zawarcia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
  6. Składanie Ski&Sail OKI-VITA ofert zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
  7. Ski&Sail OKI-VITA przesyła Klientowi drogą elektroniczną w szczególności wszystkie wymagane przez Ustawę informacje.

IV. Zasady płatności

Klient dokonuje zapłaty ceny przez przelew bankowy na nr rachunku bankowego w walucie PLN 35 1240 5110 1111 0010 7571 5565 lub w walucie EURO: PL52 1240 5110 1978 0010 7571 6432, Swift: PKOPPLPW

V. Wyłączenie zastosowania prawa odstąpienia od umowy

Ski&Sail OKI-VITA informuje, że z uwagi na rodzaj zawieranych umów, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134 ze zm.) Klientowi nie przysługuje wskazane w art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów.

VI. Reklamacje

  1. Reklamacje związane z korzystaniem z usług portalu należy składać poprzez przesłanie wiadomości Ski&Sail OKI-VITA e-mail: narty@oki-vita.pl lub na wskazany wyżej adres stacjonarny. Ski&Sail OKI-VITA, z zastrzeżeniem ust. 2, udziela odpowiedzi na reklamacje Klientów w terminie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na papierze lub na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
  2. W przypadku reklamacji składanych na podstawie Ustawy, zastosowanie znajdują zasady określone w Ustawie oraz warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych Ski&Sail OKI-VITA.
  3. W zakresie w jakim spór wynikający z niniejszej umowy może mieć charakter konsumencki, Ski&Sail OKI-VITA informuje, że o ile nie ma to charakteru obowiązkowego w świetle obowiązującego prawa, spory wynikające z niniejszej umowy nie mogą być rozpatrywane w oparciu o metody pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823). Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.(Dz.Urz UE L 165 z 18.06.2013, str. 1).

VII. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Klienta i osób w imieniu których zawiera on umowy jest Ski&Sail OKI-VITA.
  2. Przetwarzanie danych osobowych ww. osób odbywa się w celu realizacji umowy, prawnie uzasadnionych interesów administratora lub w innych celach zgodnie z wyrażoną zgodą, jeśli zgoda taka została wyrażona i stanowi właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych.
  3. Przetwarzanie danych osobowych ww. osób będzie trwało nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji określonych celów. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Dane osobowe ww. osób mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa, prawnie uzasadnionych interesów administratora lub w celu realizacji umowy podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na zlecenie Administratora, którym zleca on czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług księgowych, IT oraz firmom ubezpieczeniowym.
  5. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowej realizacji usługi.
  6. Ww. osobom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ww. osoby mają prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli to właśnie zgoda stanowi właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Jeżeli posiadane dane przetwarzane są na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, dochodzenia roszczeń), mimo wycofania zgody mogą być dalej przetwarzane na innej podstawie prawnej.

VIII. Obsługa plików Cookies

Klient wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

IX. Postanowienia końcowe

  1. Zakazuje się dostarczania przez Klienta w związku z korzystaniem z Portalu treści o charakterze bezprawnym.
  2. W związku z korzystaniem z usług portalu nie istnieją żadne szczególne zagrożenia. Ski&Sail OKI-VITA zwraca jednak uwagę, że korzystanie z Portalu w związku ze świadczonymi przez Ski&Sail OKI-VITA usługami może wiązać się z ogólnym zagrożeniem po stronie Klienta jako użytkownika Internetu.
  3. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązujących.