UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI zakup online

 

Polisę można zakupić po zawarciu umowy lub wpłacie pierwszej należności (liczymy dni od daty wypisania umowy)

 • w ciągu 14 dni, gdy podróż rozpoczyna się za co najmniej 30 dni
 • w tym samym dniu, gdy do rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni

 

ZAKUP POLISY DROGĄ ONLINE instrukcja

 1. Gdy suma na umowie jest w walucie EURO należy przeliczyć ją po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień zakupu polisy.
 2. Do ubezpieczenia należy uwzględnić całą kwotę na umowie (np. zakwaterowanie + skipass itp.).
 3. Jeżeli posiadasz kilka umów np. na zakwaterowanie/imprezę turystyczną/szkółkę narciarską to należy zakupić oddzielne polisy na każdą umowę.

 

Warianty ubezpieczenia
Koszt

imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji, półkolonii

3-6  %

biletu lotniczego, autokarowego, promowego, kolejowego

3-6  %

biletu na wydarzenie kulturalne, rozrywkowe lub sportowe

3-6  %

rezerwacji noclegów

3-6  %

szkolenia, kursu, warsztatów

3-6  %

rejsu

3-6  %

wynajmu pojazdu i czarteru jachtu

3-6  %

 

POWODY REZYGNACJI:

 1. Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub Osób im bliskich skutkujące Leczeniem ambulatoryjnym lub Hospitalizacją;
 2. Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub ich małoletnich dzieci spowodowane Epidemią choroby zakaźnej SARS-CoV1 lub SARS-CoV2 z ich mutacjami lub Pandemią SARS-CoV1 lub SARS-CoV2 z ich mutacjami skutkujące Leczeniem ambulatoryjnym lub Hospitalizacją;
 3. Nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub Osób im bliskich skutkujący Leczeniem ambulatoryjnym lub Hospitalizacją;
 4. Śmierć Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub Osób im bliskich (w tym w wyniku Zaostrzenia choroby przewlekłej);
 5. Śmierć Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub Osób im bliskich spowodowana Epidemią choroby zakaźnej SARS-CoV1 lub SARSCoV2 z ich  mutacjami lub Pandemią SARS-CoV1 lub SARS-CoV2 z ich mutacjami;
 6. Powikłania ciąży (w tym przedwczesny poród) powstałe do 32 tygodnia ciąży u Ubezpieczonej, Współuczestniczki podróży lub Osób im bliskich (o ile nie występowały w chwili zawierania Umowy podróży i umowy ubezpieczenia);
 7. Wyznaczenie na czas Podróży daty porodu Ubezpieczonej, Współuczestniczki podróży lub Osób im bliskich (o ile nie była znana w chwili zawierania Umowy podróży i umowy ubezpieczenia);
 8. Narodziny dziecka Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży lub Osób im bliskich w ciągu 14 dni bezpośrednio poprzedzających datę Podróży (o ile data narodzin nie była znana w chwili zawierania Umowy podróży i umowy ubezpieczenia);
 9. Rozpoczęcie procedury pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego) do transplantacji, w której uczestniczą Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży;
 10. Wystąpienie u Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży reakcji alergicznej na szczepienia, które przez Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne uznane zostały za obowiązkowe lub zalecane w przypadku Podróży do kraju, który jest celem ich Podróży;
 11. Szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży (także w wynajmowanym mieszkaniu/domu/lokalu), powstała w wyniku Zdarzenia losowego w mieniu lub będąca następstwem przestępstwa, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży;
 12. Kradzież samochodu będącego własnością Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży lub przez nich wynajętego lub ich auta służbowego, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży;
 13. Kradzież dokumentów niezbędnych w Podróży (dowodu osobistego, paszportu, wizy) Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży, pod warunkiem, że kradzież dokumentów nastąpiła w okresie 30 dni przed datą rozpoczęcia Podróży i została zgłoszona odpowiednim władzom;
 14. Oszustwo na prywatnym rachunku bankowym lub karcie kredytowej (kradzież środków lub zablokowanie rachunku lub zablokowanie karty) Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży będące wynikiem oszustwa na tożsamości Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży (kradzież tożsamości);
 15. Szkoda w mieniu pracodawcy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży powstała w wyniku Zdarzenia losowego w mieniu lub będąca następstwem przestępstwa, która wystąpiła maksymalnie 7 dni przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, jeśli Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży wchodzą w skład organu zarządzającego swojego pracodawcy;
 16. Nieszczęśliwy wypadek podczas pracy powodujący konieczność wykonania czynności prawnych lub administracyjnych w okresie trwania Podróży, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży będącego pracodawcą, na terenie, którego doszło do wypadku;
 17. Wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę w okresie trwania Podróży, o ile w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub Współuczestnik podroży był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna;
 18. Wypowiedzenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas określony lub nieokreślony, jeśli takie wypowiedzenie nastąpiło z przyczyn, które nie dotyczą pracownika (za wypowiedzenie umowy o pracę nie uznaje się wypowiedzenia warunków pracy lub płacy);
 19. Unieruchomienie na 24 godziny przed rozpoczęciem Podróży pojazdu będącego własnością Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży lub przez nich wynajętego lub ich auta służbowego, w następstwie wypadku drogowego udokumentowanego przez policję lub awarii (innej niż wynikająca z braku paliwa), która wymagała interwencji pomocy drogowej, o ile opóźnienie uniemożliwiło realizację Podróży;
 20. Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania do stawiennictwa w sądzie w okresie trwania Podróży, jeśli obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży jest obowiązkowa;
 21. Otrzymanie propozycji adopcji dziecka przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, którzy biorą udział w procedurze adopcji dziecka;
 22. Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży powołania do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania Podróży;
 23. Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży nieoczekiwanego wezwania do rozpoczęcia służby wojskowej w czasie trwania Podróży;
 24. Otrzymanie informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z wyznaczeniem terminu leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, którego okres obejmuje czas Podróży;
 25. Wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole lub na uczelni wyższej, którego niezaliczenie spowoduje usunięcie z listy uczniów lub studentów, pod warunkiem, że data egzaminu poprawkowego przypadnie na termin trwania Podróży;
 26. Kwalifikacja Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży do olimpiady międzyszkolnej organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz odbywającej się w czasie Podróży;
 27. Wyznaczenie daty obrony pracy dyplomowej na uczelni wyższej Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przypadającej w terminie Podróży;
 28. Wystąpienie aktu terroru, o ile spełnia łącznie poniższe warunki:
  a) doszło do niego na terytorium Europy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej i odpowiedzialności SIGNAL IDUNA, ale maksymalnie 30 dni przed Podróżą,
  b) został potwierdzony przez środki masowego przekazu,
  c) w jego wyniku zginęło co najmniej 5 osób,
  d) cel Podróży Ubezpieczonego znajduje się w odległości nie większej niż 90 km od miejsca, w którym miał miejsce;
 29. Nagłe zachorowanie zwierzęcia (psa, kota, konia), którego właścicielem jest Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania zwierzęcia zabiegowi operacyjnemu lub hospitalizacji w trakcie planowanej Podróży lub śmierć zwierzęcia do 30 dni przed planowaną Podróżą, potwierdzone dokumentacją medyczną (nie obejmuje uśpienia);
 30. Nieszczęśliwy wypadek zwierzęcia (psa, kota, konia), którego właścicielem jest Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży, powodujący trwałe uszkodzenie ciała w związku z którym nastąpiła konieczność poddania zwierzęcia zabiegowi operacyjnemu lub hospitalizacji w trakcie planowanej Podróży lub śmierć zwierzęcia do 30 dni przed planowaną Podróżą, potwierdzone dokumentacją medyczną (nie obejmuje uśpienia);
 31. Odwołanie konferencji przez organizatora konferencji i zwrot kosztów podróżnych usług towarzyszących konferencji (np. ceny noclegu i/ lub biletu, których zakup miał związek z uczestnictwem w konferencji) nie zwracanych przez organizatora konferencji.

 

INFOLINIA SIGNAL IDUNA +48 22 505 65 06

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji - Bezpieczene Podróże SIGNAL IDUNA
 2. Druk Zgłoszenie Szkody z Ubezpieczenia Kosztów rezygnacji - Bezpieczene podróże SIGNAL IDUNA
 3. Oświadczenie współuczestnika/osoby bliskiej

 


 

ZAKUP W ZAPRZYJAŹNIONEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ

 

KONTAKT do Agencji Ubezpieczeniowej, która ubezpiecza nasze umowy:
Pan Adam tel.: 518 090 071 lub 519 085 615 lub biuro@do-ubezpieczenia.pl   

W zaprzyjaźnionej Agencji Ubezpieczeń dostępne jest powyższe ubezpieczenie w Allianz oraz Generali.