UBEZPIECZENIE PODRÓŻY SIGNAL IDUNA

Zgodnie z „Ustawą o Imprezach Turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24.11.2017”, każdy klient uczestniczący w imprezie turystycznej musi obowiązkowo na czas imprezy być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli musi posiadać ubezpieczenie podróży.

 

Przy rezerwacji

zakwaterowania + skipassu (również oferty FREESKI)

Przy rezerwacji

tylko zakwaterowania bez skipassu

ubezpieczenie podróży jest OBOWIĄZKOWE

należy wybrać jeden z poniższych wariantów Signal Iduna

ubezpieczenie podróży klient kupuje we własnym zakresie

 

Klient może bezpłatnie wyrobić EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która upoważnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych (pierwsza pomoc) w państwowych szpitalach we Włoszech bez żadnych opłat. Karta nie obejmuje leczenia w prywatnych klinikach oraz nie obejmuje kosztów powrotu do kraju karetką lub samolotem. Więcej informacji o EKUZ http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dochodzenie przez Klienta roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio w SIGNAL IDUNA

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTĘPOWANIE W RAZIE NAGŁEGO ZACHOROWANIA LUB NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

telefonicznie.: 0048 (0) 22 864 55 26 lub poprzez e-mail: CentralaAlarmowa@signal-iduna.pl

Centrala Alarmowa jest czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.


WIZYTA AMBULATORYJNA

W przypadku nagłego zachorowania Ubezpieczonego (zachorowania typu przeziębienie, zatrucie pokarmowe, angina itp.) oraz nieszczęśliwego wypadku (drobne urazy – skręcenia kończyn, stłuczenia, rany, itp.), przed zorganizowaniem wizyty lekarskiej za granicą we własnym zakresie, należy każdorazowo przed udaniem się do lekarza za granicą (także przed udaniem się na wizytę kontrolną), skontaktować się z Centralą Alarmową Mondial Assistance (AWP Polska Sp. z o.o.).

W przypadku zgłoszenia e-mail w treści wiadomości prosimy podać: imię i nazwisko, kraj zdarzenia, miasto, nazwę hotelu, numer polisy lub nazwę biura podróży, krótki opis zachorowania oraz telefon kontaktowy, pod którym osoba poszkodowana lub opiekun grupy będą osiągalni.

Centrala Alarmowa poinformuje Państwa o sposobie postępowania, wskaże placówkę medyczną i po potwierdzeniu odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. za zdarzenie, opłaci koszty wizyty lekarskiej oraz wykonanych badań w zakresie niezbędnym ubezpieczenia.

 


LECZENIE SZPITALNE LUB KONIECZNOŚĆ ZORGANIZOWANIA TRANSPORTU DO KRAJU

W przypadku nagłego zachorowania Ubezpieczonego lub nieszczęśliwego wypadku, na skutek którego Poszkodowany przebywa w szpitalu, należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować Centralę Alarmową Mondial Assistance (AWP Polska Sp. z o.o.).

W przypadku zgłoszenia e-mail w treści wiadomości prosimy podać: imię i nazwisko, kraj zdarzenia, miasto, nazwę hotelu, numer polisy lub nazwę biura podróży, krótki opis zachorowania oraz telefon kontaktowy, pod którym osoba poszkodowana lub opiekun grupy będą osiągalni.

Centrala Alarmowa poinformuje Państwa lub osobę bliską Ubezpieczonemu o sposobie postępowania, po potwierdzeniu odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ureguluje koszty leczenia w zakresie niezbędnym ubezpieczenia a w przypadku konieczności organizacji transportu Ubezpieczonego do kraju, Centrala Alarmowa zorganizuje transport Ubezpieczonego zgodnie z zaleceniami lekarza.

 


ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW LECZENIA

W przypadku uregulowania przez Państwa kosztów leczenia (koszty wizyty lekarskiej, zakupionych leków, opatrunków, transportu do placówki medycznej, transportu do miejsca zakwaterowania po udzielonej pomocy lekarskiej oraz innych kosztów objętych ubezpieczeniem, w celu uzasadnienia roszczenia prosimy o zabezpieczenie dokumentów takich jak:
- dokumentacja medyczna z rozpoznaniem (diagnozą)
- rachunek za wizytę lekarską
- dowód opłaty rachunku za wizytę lekarską
- kopia recepty
- dowód opłaty za wykupione lekarstwa przepisane przez lekarza (np. paragon)
- bilet/rachunek za przejazd z placówki medycznej do miejsca zakwaterowania po udzielonej pomocy medycznej.

 

Jeżeli zdarzenie było zgłoszone do Centrali Alarmowej – Mondial Assistance to do klienta, który wyraził zgodę na e-korespondencję w trakcie zgłoszenia sprawy wysyłany jest link do dedykowanego formularza (email i SMS) umożliwiający złożenie przez klienta roszczeń refundacyjnych (np. leki i taxi) oraz przekazanie dokumentów bezpośrednio do jego teczki szkodowej. Klient otrzymuje email przewodni z linkiem do jego sprawy. Po otwarciu linka klient będzie poproszony o podanie kwoty roszczenia, numeru konta oraz załączenie rachunków i dokumentów dotyczących szkody. Wypełniony formularz i dokumenty zostaną przekazane bezpośrednio do osoby zajmującej się daną sprawą.
Dokumenty można również dostarczyć pocztą:
➢ elektroniczną na adres: pms.szkody@mondial-assistance.pl,
➢ lub listownie na adres:

AWP Polska Sp. z o.o.
Dział Likwidacji Szkód
ul. Konstruktorska 12
02-673 Warszawa

Prosimy NIE wysłać do Signal Iduna dokumentacji do spraw prowadzonych przez Centralę Alarmową.

 

Jeżeli Centrala Alarmowa NIE była poinformowana o zdarzeniu i NIE organizowała pomocy medycznej to po powrocie do kraju, prosimy o przesłanie ww. dokumentów wraz z wnioskiem (zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą – druk dostępny na stronie www.signal-iduna.pl) w ciągu 7 dni na dedykowany adres:
➢ mailowy: info.likwidacja@signal-iduna.pl,
➢ lub listownie na adres:

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Zespół Obsługi Roszczeń Turystycznych i Affinity
ul. Siedmiogrodzka 9
01 – 204 Warszawa


WYPŁATA ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU DOZNANEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

W razie powstania szkody należy (w zależności od rodzaju zdarzenia):

  • zawiadomić policję o każdym przypadku kradzieży z włamaniem, rozboju lub zaginięcia przedmiotów objętych ubezpieczeniem z dokładnym wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj, ilość) oraz podaniem ich wartości i cech indentyfikacyjnych (marka, model, nr seryjny, kolor, znaki szczególne) i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia
  • zawiadomić właściwego przewoźnika o wystąpieniu szkody, która powstała w publicznym środku komunikacji i uzyskać pisemne potwierdzenie tego zawiadomienia z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów z podaniem ich wartości
  • zawiadomić kierownictwo hotelu, domu wczasowego itp. o wystąpieniu szkody i uzyskać pisemne potwierdzenie tego zawiadomienia z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów z podaniem ich wartości
  • przesłać druk zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia bagażu podróżnego wraz z ww. dokumentami na adres naszego biura w ciągu 7 dni od daty powrotu do kraju.

Informujemy, iż nasi specjaliści skontaktują się z Państwem, gdyby zaistniała konieczność udostępnienia dodatkowej dokumentacji.


UBEZPIECZENIE PODRÓŻY SIGNAL IDUNA "EUROPA SUPER"

UMOWA GENERALNA nr 523909

sporty zimowe uprawiane amatorsko po wyznaczonych trasach

SIGNAL IDUNA
Europa Super 1
Europa Super 2
Europa Super 3
Koszty leczenia (KL) w tym: 35.000 € 100.000 € 200.000 €
  - Ratownictwo 7.000 € 10.000 € 10.000 €
  - Leczenie stomatologiczne 250 € 250 € 250 €
OC w tym: 30.000 € 30.000 € 30.000 €
  - OC szkody osobowe związane z narciarstwem 15.000 € 15.000 € 15.000 €
  - OC szkody rzeczowe związane z narciarstwem 7.500 € 7.500 € 7.500 €
Transport medyczny nielimitowany nielimitowany nielimitowany
Następstwo nieszczęśliwych wypadków (NNW) 15.000 zł 15.000 zł 15.000 zł
Bagaż podróży 1000 zł 1000 zł 1000 zł
Karnet narciarski  300 €  300 €  300 €
Szkółka narciarska tak tak tak
Zaostrzenie choroby przewlekłej tak tak tak
Klauzula alkoholowa z wyłączeniem OC tak tak tak
PO POWROCIE DO POLSKI
Pierwsza konsultacja medyczna u lekarza tak tak tak
Zdjęcie gipsu, zmiana opatrunku, zdjęcie szwów itp.
tak tak tak
Koszty sprzętu rehabilitacyjnego 50 € 50 € 50 €
Cena ubezpieczenia za 8 dni 15 € / osoba 17 € / osoba 19 € / osoba

8 dni - np. od soboty od godziny 0:00 do soboty do godz. 0:00

 


KONTAKT:
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Zespół Obsługi Roszczeń Turystycznych i Affinity
Ul. Siedmiogrodzka 9
01 – 204 Warszawa
Tel. (+48) 22 50 56 506
Infolinia SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 17:00.


 

DLA KLIENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W VAL DI FIEMME + VAL DI FASSA

Klinika FASSA TRAUMA CLINIC bezkosztowo organizuje leczenie dla naszych klientów

FASSA TRAUMA CLINIC
Str. Dolomites, 39
38036 Pozza di Fassa (TN)

Godziny przyjęć: w sezonie zimowym 24 h/dobę
w klinice mówią w językach: włoski, rosyjski, angielski

Tel. +39 0462 764134
info@fassatraumaclinic.it

⇒  wizyty w klinice oraz wizyty w obiekcie zakwaterowania na życzenie klienta
⇒  zawsze w pierwszej kolejności należy skontaktować się z Centrum Alarmowym a później umówić wizytę w klinice
⇒  klinika jest prywatno-państwową organizacją