REGULAMIN SYSTEMU REZERWACYJNEGO ON-LINE
RESJY ZE STERNIKIEM JACHTEM ŻAGLOWYM W MIKOŁAJKACH

Ski&Sail OKI-VITA Paweł Pawlikowski, 38-300 Gorlice, ul.Letnia 23B, NIP: 738-100-98-97 wprowadza niniejszy Regulamin realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.)

I Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 • Usługodawca – Ski&Sail OKI-VITA Paweł Pawlikowski, 38-300 Gorlice, ul.Letnia 23B, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 738-100-98-97

 • Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 • Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

 • Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

 • Serwis – serwis internetowy umożliwiający rezerwację rejsów on-line, za pomocą systemu rezerwacyjnego będącego własnością Usługodawcy.

 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

 • Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z Użytkownikiem oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie.

 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne

 • Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Regulamin – niniejszy Regulamin.
  Administratorem strony www.oki-vita.pl jest Ski&Sail OKI-VITA Paweł Pawlikowski, 38-300 Gorlice, ul.Letnia 23B
  Usługobiorca korzystając z serwisu, przy użyciu strony WWW oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

II Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę, zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych z nich korzystających, zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
 • Regulamin niniejszy jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępnianym nieodpłatnie Użytkownikom przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Regulamin został umieszczony przez Usługodawcę na stronach Serwisu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 • Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi zgodnie z Regulaminem.
 • Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z Usług.
 • Użytkownikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne.
 • Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
 • Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
 • Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW.

III Warunki techniczne świadczenia Usług

 • Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca niezbędne jest korzystanie z poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej IE wersja 10 i wyższa, Google Chrome wersja 22 lub nowsza, Safari wersja 5 lub nowsza, Mozilla Firefox wersja 22 lub nowsza, oraz na ekranach o szerokości powyżej 1024px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne działanie witryny, dlatego w celu uzyskania jej pełnej funkcjonalności należy je wszystkie wyłączyć lub upewnić się, że nie ma konfliktów. .
 • Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu możliwe jest po włączeniu w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików „cookies” oraz wyłączeniu blokady wyskakujących okienek pop-up.
 • W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.
 • W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

IV Rodzaj i zakres oferowanych i świadczonych usług.
Usługodawca świadczy następujące Usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu:

 • System rezerwacji – Serwis umożliwia Użytkownikowi dokonanie rezerwacji rejsu Usługodawcy dostępnym w Wyszukiwarce na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Płatności – Serwis zapewnia Użytkownikowi możliwość dokonania płatności z tytułu rezerwacji rejsu on-line poprzez współpracę z serwisem tpay.com.

V Rozpoczęcie korzystania z usługi

 • Rozpoczęciem korzystania z Usługi w przypadku Usług dostępnych w oparciu o informacje podane przez Użytkownika jest przesłanie Usługodawcy wypełnionego formularza zawierającego te informacje.

VI Realizacja Usługi rezerwacji rejsu

 • Osoby, które zamierzają dokonać rezerwacji rejsu za pomocą systemu dostępnego w Serwisie mogą to uczynić tylko po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego pod warunkiem akceptacji postanowień Regulaminu.
 • Użytkownik jest uprawniony do podawania w formularzu rezerwacyjnym jedynie kompletnych, rzetelnych i merytorycznie poprawnych danych.
 • Po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego Użytkownik proszony jest o potwierdzenie poprawności wprowadzonych do niego danych.
 • Użytkownik ma następnie możliwość wyboru formy płatności za zarezerwowany rejs.
 • W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się na płatność za zarezerwowany rejs za pomocą serwisu tpay.com, wówczas Serwis wysyła potwierdzenie dokonania rezerwacji na podany w formularzu rezerwacyjnym adres e-mail.
 • Potwierdzenie rezerwacji wysyłane jest autoamtycznie pod wskazany przez Użytkownika adres e-maila
 • Potwierdzenie rezerwacji zawiera numer dokonanej rezerwacji, który ją identyfikuje.

VII Rezygnacja z Usługi rezerwacji miejsca hotelowego

 • Rezerwacja dokonana przez Użytkownika może być anulowana wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rejsy@oki-vita.pl
 • Rezygnacja z rezerwacji będzie skuteczna tylko wówczas, jeśli zostanie dokonana minimum 15 dni przed datą planowanego rejsu .

VIII Dokonywanie płatności

 • Wszystkie ceny usług świadczonych przez Usługodawcę są cenami brutto wyrażonymi w PLN
 • System tpay.com jest systemem obsługi płatności dokonywanej on–line na rzecz Usługodawcy.
 • System płatniczy tpay.com stanowi własność i jest obsługiwany przez Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań
 • System tpay.com działa na podstawie Regulaminu systemu dostępnego pod domeną https://tpay.com/regulaminy-i-umowy.
 • Płatności dokonywane za pośrednictwem tpay.com odbywają się za pośrednictwem protokołów szyfrowanych w oparciu o technologię SSL.
 • W przypadku wyboru jako metody płatności karty płatniczej/kredytowej lub przelewu elektronicznego za pomocą systemu tpay.com wymagana kwota zostanie automatycznie pobrana z rachunku Użytkownika.
 • Za usługi dodatkowe nie objęte zamówieniem złożonym poprzez Serwis Użytkownik zobowiązany jest uregulować należność podczas rejsu np.: opłaty portowe, opłaty za biwak, zakup obiadu podczas rejsu
 • Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od Użytkownika za dokonywane płatności z tytułu rezerwacji miejsca hotelowego za pośrednictwem tpay.com
 • Użytkownik zainteresowany otrzymaniem faktury zobowiązany jest poinformować telefonicznie lub drogą mailową Ski&Sail OKI-VITA Paweł Pawlikowski przed rozpoczęciem rejsu. Po wykonaniu usługi nie ma możliwości wystawienia faktury za rejs.
 • Usługodawca wystawia fakturę w oparciu o dane przesłane przez Użytkownika.
 • Faktura może zostać odebrana podczas rejsu lub zostanie przesłana dorgą mailową.

IX Prawa i Obowiązki Usługodawcy

 • Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,
  b. wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych ze świadczeniem Usług,
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym , zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem,
 • Usługodawca może zablokować na czas nieokreślony możliwość korzystania z Usług Użytkownikowi naruszającemu Regulamin, godzącemu w dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób zakłócającemu funkcjonowanie Serwisu.
 • Użytkownik pozbawiony możliwości korzystania z Usług posiada jedynie dostęp do treści umieszczonych na stronach Serwisu oraz jest uprawniony do używania Wyszukiwarki.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 • Serwis zawiera dokumenty, materiały i treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegające ochronie na mocy tych przepisów. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnej.
 • Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku własnego.

X Odpowiedzialność Usługodawcy i Użytkownika

 • Usługodawca i Użytkownik obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku, gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy Użytkownika, np. niemożność dostarczenia potwierdzenia o wykonaniu Usługi z powodu przepełnionej skrzynki e-mail.
 • Usługodawca nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia danych osobowych Użytkownika naruszającego Regulamin.
 • Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności w szczególności za:
  a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  b. informacje oraz materiały udostępnione na stronach Serwisu pobrane i wysłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
  c. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
  d. podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji będących podstawą realizacji Usługi,
  e. szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Użytkowników postanowień Regulaminu.

XI Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Ski&Sail OKI-VITA Paweł Pawlikowski, 38-300 Gorlice, ul.Letnia 23B.
 • Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej ich realizacji.
 • Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, w tym dane inne niż wskazane w ust. 2 powyżej wyłącznie za zgodą Użytkownika, w celach reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę. Dane takie mogą być przetwarzane również po zakończeniu korzystania z konkretnej Usługi przez Użytkownika.
 • Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę jego danych do celów marketingowych, a w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, nie jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 • Usługodawca zapewnia Użytkownikom swobodne korzystanie z prawa dostępu do treści oraz poprawiania i usuwania danych osobowych ich dotyczących.
 • Usługodawca oświadcza, iż podawanie danych w celu umieszczenia ich w Serwisie jest dobrowolne niemniej jednak niezbędne w celu dokonania prawidłowej rezerwacji rejsu, uiszczenia płatności z tego tytułu oraz wystawienia faktury.
 • Dostęp do danych wprowadzonych przez Użytkownika do formularza rezerwacyjnego posiada Ski&Sail OKI-VITA Paweł Pawlikowski, u którego zarezerwowano rejs.
 • Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności .

XII Postępowanie reklamacyjne

 • Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 • Usługodawca przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: rejsy@oki-vita.pl w terminie do 5 dni od daty zakończenia realizacji Usługi lub, jeżeli usługa nie została wykonana w terminie wynikającym z oferty Usługodawcy – w terminie do 5 dni od daty, w jakiej Usługa powinna zostać wykonana. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania do Konsumentów. Zasady zgłaszania reklamacji przez Konsumentów określone zostały w ust. 4 poniżej.
 • Usługodawca zastrzega sobie 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Użytkownika. W tym terminie Usługodawca poinformuje Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 • W przypadku Konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, emailowej na adres: rejsy@oki-vita.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.

XIII Postanowienia końcowe

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwiecień 2021 r.
 • Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany stają się skuteczne w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę, przy czym do Umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosowane będą postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili zawarcia Umowy
 • Nowy regulamin będzie publikowany na stronie internetowej.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,.
 • Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy w przypadku sporów, których stroną jest Użytkownik niebędący Konsumentem.
 • Postanowienia ust. 6 nie dotyczą umów zawartych przez Użytkowników będących Konsumentami. W tym przypadku sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów postępowania cywilnego.